Fredericksburg Theology on Tap

Fredericksburg Theology on Tap🍻 Solid theology, good beer, great people🎙630pm talk every 1st Monday📍Fredericksburg, VA @strangewaysfxbg🇻🇦 Hosted by St. Mary Immac. Conc. Church